عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه شرکتهای صنعت روانکار (شرانل، شبهرن، شسپا، شنفت)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/05/07


شرانل

گزارش تیرماه شرانل منتشر شد:

بر مبنای این گزارش شرکت در تیرماه مبلغ 159 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه گذشته افزایش 33.5 درصدی را نشان می دهد. فروش شرکت در مجموع چهار ماه ابتدایی سال 470 میلیارد تومان بوده است. که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 398 درصد رشد داشته است. مبلغ فروش شرکت در نمودار زیر به تفکیک ماه و مقایسه آن با سال گذشته نشان داده شده است:

4d47c81tsheranol1.jpg

انواع روانکار سهم بیش از 90 درصدی در مبلغ فروش شرکت دارند در تیرماه مبلغ فروش انواع رواکار نسبت به خرداد ماه رشد 34 درصدی داشته است.

924d88ctsheranol2.jpg

از لحاظ مقداری، شرکت در مجموع 56 هزار متر مکعب انواع محصولات خود را در تیرماه به فروش رسانده است که نسبت به ماه گذشته افزایش افزایش 18 درصدی را نشان می دهد.

کل مقدار فروش شرکت در چهار ماهه ابتدایی سال 186 هزار مترمکعب بوده این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته کل مقدار فروش شرکت 164 هزار مترمکعب بوده است.

c8230f9tsheranol3.jpg

نرخ فروش انواع روانکار به عنوان محصولات اصلی شرکت در تیرماه رشد قابل توجه 13 درصدی داشته است نمودار زیر روند افزایشی نرخ فروش را از ابتدای سال مالی جاری نشان می دهد.

13e507ctsheranol4.jpg

شبهرن

گزارش تیرماه شبهرن منتشر شد:

شبهرن در تیرماه مبلغ 150 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته رشد 4 درصدی داشته است. از ابتدای سال مالی جاری، طی چهار ماه مجموع فروش شرکت 572 میلیارد تومان بوده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته فروش شرکت 395 میلیارد تومان بوده است.

 در نمودار زیر وضعیت فروش شرکت به تفکیک هر ماه و مقایسه آن با سال گذشته نشان داده شده است:

6ce31a9tshebahren1.jpg

در نمودار زیر وضعیت مبلغ فروش انواع روانکار به عنوان محصولاتی که سهم حدود 95 درصدی در فروش شرکت دارند نشان داده شده است:

6203134tshebahren2.jpg

از لحاظ مقداری شرکت در تیرماه 35 هزار متر مکعب انواع محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است. در چهار ماه ابتدایی سال مالی جاری مقدار فروش محصولات شرکت 144 هزار متر مکعب بوده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته شرکت، 115 هزار متر مکعب فروش داشته است.

در نمودار زیر مقدار فروش به تفکیک ماه نشان داده شده است:

6541056tshebahren3.jpg

در نمودار زیر روند نرخ فروش انواع روانکار نشان داده شده است همانطور که مشاهده می گردد نرخ فروش در تیرماه نسبت به ماه گذشته رشد 12 درصدی داشته است.

53592b5tshebahren4.jpg

طبق گفته شرکت با توجه به سياست هاي فروش شرکت و کاهش تخفيفات براي برخي از محصولات در ماه مذکور منجر به افزايش نرخ ميانگين فروش محصولات گرديده است.

شسپا

گزارش تیرماه شسپا منتشر شد:

بر مبنای این گزارش شرکت در تیرماه مبلغ 174 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به خرداد ماه کمی کاهش داشته است. در چهار ماه ابتدایی سال مالی جاری شرکت 701 میلیارد تومان فروش داشته است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته فروش شرکت 550 میلیارد تومان بوده است.

در نمودار زیر مبلغ فروش شرکت به تفکیک ماه و مقایسه آن با سال گذشته نشان داده شده است:

245802ctshespa1.jpg

مبلغ فروش انواع روانکار بیشترین سهم را در فروش شرکت دارد. نمودار زیر روند فروش محصول اصلی را نشان می دهد:

583f658tshespa2.jpg

از لحاظ مقداری فروش شرکت در تیر ماه نسبت به ماههای گذشته کمتر بوده است فروش شرکت در تیرماه 44 هزارتن و در مجموع چهار ماه 205 هزار تن بوده است در چهار ماه ابتدایی سال گذشته مجموع فروش شرکت 257 هزار تن بوده است.

در نمودار زیر وضعیت مقداری فروش، به تفکیک ماه و مقایسه آن با سال مالی گذشته نشان داده شده است:

592f62atshespa3.jpg

این کاهش در مقدار کل فروش عمدتا به دلیل کاهش در مقدار فروش انواع روانکار بوده است.

نمودار زیر اطلاعات مربوط به مقدار فروش انواع روانکار را به تفکیک ماه نشان داده است:

03ab2b7tshespa4.jpg

نمودار زیر نشان میدهد که علی رغم کاهش در مقدار فروش، نرخ فروش محصول اصلی شرکت همواره با افزایش همراه بوده است:

6ec4413tshespa5.jpg

شنفت

گزارش تیرماه شنفت منتشر شد:

شرکت در این ماه 100 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 32 درصد رشد را نشان می دهد. مجموع کل فروش شرکت در چهار ماهه ابتدایی سال مالی جاری 326 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته شرکت 223 میلیارد تومان فروش داشته است.

در نمودار زیر وضعیت مبلغ فروش شرکت به تفکیک ماه و مقایسه آن با سال مالی گذشته نشان داده شده است:

d9e6d35tshenaft1.jpg

انواع روانکار سهم حدود 90 درصدی در مبلغ فروش شرکت دارند. در نمودار زیر وضعیت فروش انواع روانکار نشان داده شده است:

e9ed315tshenaft2.jpg

از لحاظ مقداری شرکت در تیرماه 30 میلیون لیتر انواع محصولات خود را فرخته است که نسبت به ماه گذشته رشد 47 درصدی را نشان می دهد. مقدار فروش شرکت در چهار ماه ابتدایی سال مالی 98 میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 18 درصدی داشته است.

در نمودار زیر وضعیت مقداری فروش به تفکیک ماه و مقایسه آن با سال مالی گذشته نشان داده شده است:

5943c93tshenaft3.jpg

وضعیت مقداری فروش انواع روانکار به عنوان محصولی که بیشترین سهم درآمدی را دارند در نمودار زیر نشان داده شده است:

99b575btshenaft4.jpg

نرخ فروش انواع روانکار در نمودار زیر نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود نرخ فروش در تیرماه نسبت به ماه گذشته کاهش 14 درصدی داشته است.

604f7c8tshenaft5.jpg

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش