عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه شرکت پتروشیمی فن آوران(شفن) گلگهر (کگل)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/05/07


پتروشیمی فن آوران گزارش تیرماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 86 هزار تن متانول تولید نموده و 72 هزار تن را به فروش رسانده است. میانگین نرخ فروش هر تن متانول 17238 هزار ریال می باشد که نسبت به ماه قبل افزایش 3 درصدی داشته است.

مبلغ فروش تیرماه 1499 میلیارد ریال می باشد که 1241 میلیارد ریال از محل فروش متانول و مابقی از محل فروش اسید استیک، منو اکسید کربن و هیدروژن می باشد.

کل مقدار تولید متانول در چهارماهه سال جاری 245 هزار تن و مقدار فروش 253 هزار تن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب کاهش 14 و 8 درصدی داشته اند.

مبلغ فروش کل 5464 میلیارد ریال می باشد کهدرصدی به دلیل افزایش نرخ فروش  نسبت به مدت مشابه سال قبل به رشد 66 همراه شده است.

 

ea102e7Ø´1.png

 

f25b1e1Ø´2.png

 

69989dcØ´3.png

 

شرکت گل گهر گزارش تولید و فروش تیرماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 1074462 تن کنسانتره سنگ آهن تولید نموده است. مقدار تولید گندله 1040003 تن و مقدار فروش 911079 تن می باشد. میانگین نرخ فروش هر تن گندله 5181 هزا ریال می باشد.

مبلغ فروش چهارماهه 4998 میلیارد ریال می باشد.

کگل از ابتدای سال تا کنون 4972366 تن کنسانتره سنگ آهن تولید نموده است. مقدار تولید گندله 4262230 تن و مقدار فروش 3958477 تن می باشد. مبلغ فروش کل 22420 میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 54 درصدی داشته است.

 

91375f2Ú©1.png

 

4725720Ú©2.png

 

30d28efÚ©3.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش