عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد مباركه اصفهان (فولاد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/07


به روز رسانی و تحقق یک روند تحلیلی:

فولاد بارها به روز رسانی شده است و مرحله به مرحله اهداف قیمتی مشخص میشود:در تکمیل موج 5 از حرکت انگیزشی بلند مدتیم : 

مقاومت های مهم 450 - 500 - 590 ددر میان مدت و بلند مدت 

f17fdc8foladddddddd.png