عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه شرکتهای پلیمرساز (مارون، جم، شاراک)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/05/08


شاراک

گزارش عملکرد تیرماه شاراک منتشر شد:

بر مبنای این گزارش شرکت در تیرماه 402 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته رشد 42 درصدی را نشان می دهد. در مجموع طی چهار ماه ابتدایی سال مالی فروش شرکت 1354 میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره زمانی مشابه سال گذشته 63 درصد افزایش داشته است.

54f2efctsharak1.jpg

بیشترین سهم درآمدی شرکت از محل فروش پلی اتیلن سنگین می باشد که مبلغ فروش این محصول در تیرماه نسبت به ماه گذشته 128 درصد رشد داشته است.

120d3a2tsharak2.jpg

از لحاظ مقدار فروش، شرکت در تیرماه توانسته در مجموع 85 هزار تن انواع محصولات پلیمری خود را به فروش رساند که نسبت به ماه گذشته رشد رشد 28 درصدی داشته است. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 310.741 تن بوده است در چهار ماه ابتدایی سال مالی گذشته مقدار فروش شرکت 284.491 تن بوده است.

37fbaactsharak3.jpg

مقدار فروش پلی اتیلن سنگین نسبت به ماه گذشته 120 درصد رشد داشته است.

eb2cb57tsharak4.jpg

نرخ فروش پلی اتیلن سنگین که در ماههای گذشته کمی کاهشی شده بود دوباره رشد کرده بطوریکه نرخ فروش این محصول در تیرماه نسبت به ماه گذشته 4 درصد رشد داشته است.

96aea52tsharak5.jpg

جم

گزارش تیرماه جم منتشر شد:

شرکت در تیرماه مبلغ 599 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه گذشته رشد حدود 3 درصدی را نشان می دهد.

مجموع فروش شرکت طی چهار ماه ابتدایی سال 2390 میلیارد تومان بوده است در مدت زمان مشابه سال گذشته شرکت در مجموع 1680 میلیارد تومان فروش داشته است.

47a52e6tjam1.jpg

محصول اصلی شرکت که سهم بیش از 45 درصد در فروش شرکت دارد پلی اتیلن سنگین می باشد که فروش این محصول در تیرماه نسبت به ماه گذشته ده درصد رشد داشته است.

8dbefd1tjam2.jpg

از لحاظ مقداری شرکت در تیرماه در مجموع 137.049 تن انواع محصولات پلیمری خود را به فروش رسانده که نسبت به ماه گذشته کاهش فروش داشته است. شرکت در خرداد ماه 153 هزارتن فروش داشت. در مجموع چهار ماه ابتدایی سال جاری فروش شرکت 586.364 تن بوده است در مدت مشابه سال گذشته شرکت 634.403 تن محصول فروخته بود.

ef88e81tjam3.jpg

در تیرماه مقدار فروش پلی اتیلن سنگین نسبت به ماه گذشته کمی کاهش داشته است.

d69023ftjam4.jpg

نرخ فروش پلی اتیلن سنگین از ابتدای سال جاری روندی افزایشی داشته و در تیرماه نسبت به ماه گذشته رشد 11 درصدی داشته است.

e440b53tjam5.jpg

مارون

گزارش تیرماه مارون منتشر شد:

شرکت در تیرماه مبلغ 417 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه گذشته رشد 4 درصدی را نشان می دهد. مجموع فروش شرکت در چهار ماهه ابتدایی سال مالی جاری 1590 میلیارد تومان بوده است. در دوره مشابه سال گذشته شرکت طی چهار ماه فروش 1585 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.

59bb362tmaroon1.jpg

مبلغ فروش پلی اتیلن سنگین که سهم 25 درصدی در فروش شرکت دارد رشد 55 درصدی در تیرماه نسبت به ماه گذشته داشته است.

5896131tmaroon2.jpg

از لحاظ مقداری شرکت در تیرماه 133.191 تن انواع محصولات پلیمری خود را به فروش رسانده است که نسبت به ماه گذشته 16 درصد رشد در مقدار فروش را نشان می دهد. از ابتدای سال مالی جاری تاکنون شرکت 449.708 تن محصول فروخته است در دوره مشابه سال مالی گذشته مجموع فروش شرکت 596.478 تن بوده است.

c4374e3tmaroon3.jpg

مقدار فروش پلی اتیلن سنگین با رشد 53 درصدی در تیرماه به 19.453 تن رسیده است.

9ed8e8ftmaroon4.jpg

نرخ فروش پلی اتیلن سنگین که در ماه گذشته کمی کاهش داشت روندی صعودی به خود گرفت و در تیرماه کمی رشد کرده است.

adc59f7tmaroon5.jpg

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش