عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال (وساخت) از گروه انبوه سازی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/10


دو حمایت مهم و روند سهم در میان مدت:

وساخت به نظر در حال تکمیل موج Y از الگوی کامپلکس WXY میباشد.

اصلاح قیمتی سهم تا محدوده 200 و یا 173 حدودی خواهد بود و سپس میتوان یک رشد موقت در قالب D از الگو مثلث را داشت.مقاومت ها: 340-400-460 مهم است. 

9b10618وووس.png

مینا یوسفی