عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی شیراز(شیراز) و تحقق یک روند

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/10


به روز رسانی روند سهم و بازدهی بیش از 85 درصد و اهداف قیمتی:

43eb7d4shiraz.pngپس از تثبیت بالای کانالیزه سبز رنگ این محدوده در نقش یک حمایت معتبر است. مقاومت های پیش رو: 390-470-510 لحاظ گردد.