عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مديريت انرژي اميد تابان هور (وهور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/20


حمایت ها و مقاومت های وهوردر نمای روزانه:

ار اس ای در نزدیکی حمایت و هنوز واگرایی منفی مشاهده نشده است. به نظر میرسد از محدوده 115- 120 یک برگشت قیمت تجربه شود. 150-155 مهم است.

a067dfcوهور.png

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش