عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالایش نفت لاوان (شاوان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/21


پس از چند ماه شاوان به روز رسانی شد: 

اتمام یکWXY را داشتیم و حال یک موج صعودی راتجربه میکند:

حمایت:1550 مهم است.

مقاومت ها: 20000 و نهایتا 22450/23450  لحاظ گردد.

a830945shaaaaaaaa.png

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش