عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نفت سپاهان(شسپا)/ به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/22


بازدهی بیش از 70 درصدی در این سهم:

تحلیل تکنیکال شسپا/ به روز رسانی/ تحقق یک روند در تکمیل موج 5 از 3 بزرگ هستیم. بعد یک اصلاح زمانبر خواهیم داشت. در قالب موج 4.

مقاومت ها مشخص شده است.سهم به محدوده 20000ریال رسیده است و صف خرید دارد.

8187795شسپ.png8187795شسپ.png

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش