عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشيمي فجر (بفجر) و یک سناریو

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/23


بفجر در میان مدت: حمایت ها: 538- و در صورت نفوذ به این محدوده 490- 510 محدوده برگشت سهم است. حد ضرر بگذارید.

مقاومت های پیش رو سقف قبلی و سقف کانالیزه فعلا لحاظ گردد. در صورت شکست این محدوده 710- 780 مد نظر قرار گیرد.

روند بلند مدت سهم در سناریوی احتمالی با توجه به بنیادی بودن سهم به نظر 5 موجی خواهد بود و اصلاح اخیر موج 2 از آن است.

211b75ebefajr.pngمینا یوسفی