عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نيروكلر (شكلر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/27


حمایت معتبر: 390 حد ضرر محسوب گردد. 

مقاومت های مهم میان مدت: 530-620 رصد گردد. 

سهم مستعد رشد میباشد با افزایش حجم معاملات رصد گردد.

6293593shek.png

6293593shek.png6293593shek.png

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش

6293593shek.png