عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالایش نفت بندرعباس(شبندر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/03


به روز رسانی و تحقق روند سناریو:

پیس از شکست سقف تاریخی و تثبیت بالای آن به نظر میرسد شبندر در تکمیل موج 5 از C بزرگ میتواند سقف کانالیره را در نظر داشته باشد:

مقاومت های مهم: 1300-1500-1630

858535cشبندر.png

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش

858535cشبندر.png858535cشبندر.png