عنـوان تحلیل : گزارش ماهانه مرداد بخش اول نمادهای ( ورنا، والبر، اعتلا، ختوقا، خگستر، وتوصا،پترول، وساپا، وبشهر، کروی، پارسان)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/06/03


 

گزارش مرداد ماه برخی شرکتهای سرمایه گذاری منتشر شد:

 

ورنا

شرکت در این ماه 8.3 میلیارد تومان سود از فروش پخش البرز، جم، فولاد، کاوه و ...شناسایی کرده است.همچنین 17.7 میلیارد تومان سهام شبندر، زاگرس، پارسان، کنور و...در ماه گذشته خریداری شده است. و از ابتدای سال مالی تا کنون 9.6 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده است که 4.3 میلیارد تومان آن در مرداد ماه و مربوط به گسترش صنعت علوم زیستی، توسعه بازرگانی برنا، توسعه سرمایه رسا و... می باشد.

 

والبر

شرکت در این ماه 225 میلیون تومان سود از فروش گروه دارویی سبحان شناسایی کرده است.همچنین 454 میلیون تومان سهام شرکت گروه دارویی سبحان در ماه گذشته خریداری شده است. و از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهامی شناسایی نشده است.

 

وبشهر

شرکت در مرداد ماه سود حاصل از فروش شناسایی نکرده است. 2.6 میلیارد تومان سهام  وصنا، ونوین و غمارگ را خریداری کرده و از ابتدای سال مالی تا کنون مبلغ 242 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده است که 36 میلیارد تومان آن مربوط به مرداد ماه می باشد.

 

پترول

خرید و فروشی در ماه گذشته نداشته و سودی شناسایی نکرده است. از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهام شناسایی نکرده است.

 

ختوقا

خرید و فروشی نداشته و سودی شناسایی نکرده است.

 

خگستر

64.5 میلیون تومان سود از فروش فخوز شناسایی کرده است. خریدی نداشته و از ابتدای سال مالی 9.2 میلیارد تومان سود سهام شناسایی کرده که در مرداد ماه درآمد سود سهامی نداشته است.

 

وساپا

سودی از فروش ولساپا شناسایی نکرده است. 66 میلیون تومان ولساپا خریده و 2.3 میلیارد تومان درآمد سهام از ابتدای سال مالی شناسایی کرده و در مرداد ماه درآمدی شناسایی نشده است.

 

اعتلا

1.3 میلیارد تومان سود از فروش شبندر، شپدیس، شپنا و زاگرس شناسایی کرده است. 6.7 میلیارد تومان انواع سهام شپدیس، شاملا، شبندر، فارس، شسپا و کیمیا و 2 میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی خریداری کرده است. از ابتدای سال مالی تا کنون 11.6 میلیارد تومان سود سهام شناسایی کرده است که در مرداد ماه درآمد سهامی شناسایی نشده است.

 

وتوصا

6.4 میلیارد تومان زیان از فروش شرکتهای خارج از بورس شناسایی کرده است. 770 میلیون تومان اوراق مشارکت، وصنعت و واعتبار خریده است.  از ابتدای سال مالی تا کنون 55.2 میلیارد تومان سود سهام شناسایی کرده که 4.7 ان مربوط به مرداد ماه و سود شرکتهای خارج از بورس بوده است.

 

کروی

شرکت در این ماه سود یا زیانی شناسایی نکرده است. سهامی نخریده و از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهام شناسایی نکرده است.

 

 پارسان

برمبنای این گزارش شرکت در این ماه سود و زیان حاصل از فروش شناسایی نکرده است. اما 36.5 میلیارد تومان سهام شراز و شبندر خریداری کرده است. از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهامی شناسایی نشده است.

 

فرنوش شیخ الاسلامی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش