عنـوان تحلیل : گزارش ماهانه مرداد بخش دوم(شخارک، کچاد)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/06/03


پتروشیمی خارک

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 10481 تن پروپان، 14478 تن بوتان، 9099 تن پنتان را تولید نموده و فروشی نداشته است.

 مقدار تولید و فروش متانول به ترتیب 61238 تن و 48187 تن می باشد. نرخ فروش هر تن متانول تفریبا بدون تغییر نسبت به ماه قبل 17039 هزار ریال گزارش شده است
مقدار تولید گوگرد 11029 تن و مقدار فروش 31052 تن می باشد 

مبلغ فروش مرداد ماه 981 میلیارد ریال می باشد که نسبت به ماه قبل با کاهش 42 درصدی همراه بوده است.


مقدار فروش پروپان از ابتدای سال تا کنون 38617 تن و مقدار فروش بوتان 66637 تن بوده است که به ترتیب کاهش 14 درصدی و افزایش 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

مقدار تولید و فروش متانول در پنج ماهه سال جاری 232628 تن و 252321 تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 18 و17 درصدی داشته اند. میانگین نرخ فروش هر تن متانول 17146 هزار ریال می باشد.

مجموع مبلغ فروش از ابتدای سال تا کنون بالغ بر 7353 میلیارد ریال می باشد که نسبت به انتهای مردادماه سال گذشته با رشد 31 درصدی همراه بوده است.

 

 

 

 

چادرملو:
گزارش ماه مرداد کچاد منتشر شد و شرکت موفق به فروش 467 میلیارد تومان انواع محصول شد و جمع فروش 5 ماهه را به 2.184 میلیارد رسان. مهمترین نکته گزارش افزایش نرخ فروش فولاد از میانگین 2.320.000 تومان به بیش از 2.880.000 تومان بوده استاین گزارش اولین گزارش در بین بزرگان بازار است که افزایش نرخ در آن مشهود است.

 

.