عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/04


حمایت معتبر: سقف مقاومتی شکسته شده ینی حوالی 1750 لحاظ گردد.

مقاومتهای مسیر رشد در تکمیل این موج کامپلکس از سناریوی شمارش:2850-3270و در صورت عبور از این محدوده : 3950-4370

نکته مثبت سهم: واگرایی مخفی مثبت در م دی هفتگی است که مشهوداست و پس از آن سهم با تقاضا همراه گشته است:

9d91bb9فراور.png

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش