عنـوان تحلیل : گزارش ماهانه مرداد بخش سوم نمادهای ( سیدکو، گوهران، تاپیکو، برکت، تیپیکو، دسبحا، وسپه، ومعادن)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/06/04


گزارش مرداد ماه چند شرکت سرمایه گذاری بررسی شد:

سیدکو

خرید و فروشی در ماه گذشته نداشته و سودی شناسایی نکرده است. از ابتدای سال مالی تا کنون 37.4 میلیارد ریال درآمد سود سهام شناسایی کرده که عمده آن در ماه گذشته و مربوط به سیمان داراب، وبانک، وبشهر و سیمان ممتازان کرمان می باشد.

گوهران

شرکت در این ماه 55 میلیون تومان زیان از فروش بانک ملت، ولساپا، قاسم و ... شناسایی کرده است. همچنین 13.8 میلیارد تومان پارس، فخوز، چکاپا، فولاد، کچاد، کگل، فملی و ...و 1.2 میلیارد تومان اوراق مشارکت خریداری کرده است. از ابتدای سال مالی تا کنون 387 میلیارد ریال سود سهام شناسایی کرده است و در مرداد ماه سودی شناسایی نشده است.

تاپیکو

شرکت در این ماه 12.6 میلیارد تومان سود از فروش زاگرس، شپدیس، وغدیر، مبین و شپترو شناسایی کرده است. سهامی نخریده و سود سهامی شناسایی نشده است.

برکت

خرید و فروشی نداشته است. از ابتدای سال مالی تا کنون هم درآمد سود سهامی شناسایی نکرده است.

تیپیکو

فروشی نداشته و سود و زیانی شناسایی نکرده است. 35 میلیون تومان سهام شیرین دارو، پارس دارو و داروپخش را خریداری کرده است و از ابتدای سال مالی تا کنون هم درآمد سود سهامی محقق نشده است.

دسبحا

خرید و فروشی نداشته است. از ابتدای سال مالی تا کنون 140 میلیون ریال درآمد سود سهام محقق شده که 51 میلیون ریال مربوط به ماه گذشته است.

وسپه

شرکت 11.2 میلیارد تومان سود از فروش شاراک، فولاد، کنور و... شناسایی کرده است. همچنین 26.1 میلیارد تومان سهام فملی و فخوز را خریداری کرده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون 155 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده که 1.6 میلیارد تومان آن مربوط به مرداد ماه و سهام تاپیکو می باشد.

ومعادن

شرکت در این ماه 13 میلیارد تومان سود از فروش فملی و کنور شناسایی کرد. همچنین 3.6 میلیارد تومان بکام و کنور و 988 میلیون تومان صنایع آهن و فولاد نور خریداری کرده است.

این شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهامی شناسایی نکرده است.

 

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش