عنـوان تحلیل : گزارش ماهانه مرداد بخش چهارم نمادهای ( جم) ، (پتایر)، (کاما)، (فخاس)، (خزامیا)، (فولاژ)، (شبهرن)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/06/04


پتروشیمی جم

شرکت در این ماه در مجموع مبلغ 620 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته رشد حدود 4 درصدی داشته است مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 2390 میلیارد تومان بوده است که نسبت به پنج ماهه سال مالی گذشته رشد 15 درصدی داشته است.

4ee473bjam970604.jpg

از لحاظ مقداری، فروش شرکت 140 هزارتن انواع محصولات در مرداد ماه بوده که نسبت به ماه گذشته رشد 3 هزار تنی داشته است از ابتدای سال مالی تا کنون در مجموع شرکت 726 هزارتن انواع محصولات پلیمری خود را به فروش رسانده است. در پنج ماهه ابتدایی سال مالی گذشته مجموع مقدار فروش شرکت 793 هزار تن بوده است.

b1b59c6jam2970604.jpg

 

روند نرخ فروش محصولات اصلی شرکت در نمودار زیر نشان داده شده است:

 

74d7f24jam3970604.jpg

8fbd0b6jam4970604.jpg

 

فولاد خراسان (فخاس)

شرکت در ماه جاری موفق به فروش 156 میلیارد تومان از انواع محصولات خود شده است. این عدد در سال گذشته 169 میلیارد تومان بوده است. مبلغ فروش شرکت در ماه گذشته 191 میلیارد تومان بوده است. که نشان از افت فروش شرکت در مرداد ماه دارد. مجموع فروش شرکت در 5 ماه نخست سال 976 میلیارد تومان بوده است که این عدد در مدت زمان مشابه سال گذشته 663 میلیارد تومان بوده است که حاکی از رشد 47 درصدی نسبت به سال 96 است که بیشتر این رشد به خاطر افزایش نرخ فروش شرکت می باشد.مقدارتولید و  فروش شرکت در مرداد ماه به ترتیب برابر با 246.775 و  74.382 تن بوده است که این مقدار در تیر ماه برابر با 159.007 و  85.958 تن بوده است. که نشان از رشد تولیدات شرکت در ماه جاری و کاهش مقدار فروش آن دارد.

نرخ فروش محصولات سبک ساختمانی و آهن اسفنجی در مرداد ماه نسبت به میانگین 4 ماه گذشته به ترتیب با رشد 20 و 15 درصدی همراه بوده است.

 

0b7cd58200.jpg

2a914b6201.jpg

 

508db70202.jpg

 

52cccb7203.jpg

 

ایران تایر(پتایر)

شرکت در ماه جاری موفق به  فروش 235 میلیارد ریال از انواع محصولات خود شده است. این عدد در مدت زمان مشابه سال 96 برابر با 204 میلیارد ریال بوده است که نشان از رشد 15 درصدی مبلغ فروش شرکت دارد. مجموع فروش شرکت در 5 ماه نخست سال 1019 میلیارد ریال بوده است که این عدد در سال 96 برابر با 906 میلیارد ریال بوده است که نشان از رشد 13 درصدی دارد.مقدار فروش شرکت در مرداد ماه 1674 تن بوده است که این عدد در تیر ماه برابر با 2287 تن بوده است.

نرخ فروش تایر بایاس در مرداد ماه برابر با 135.690 ریال به از هر کیلو بوده است که نسبت به میانگین 4 ماه نخست سال با رشد 15 درصدی همراه بوده است. نرخ فروش تایر رادیال نیز با رشد 3 درصدی همراه بوده است.

 

b6ca429204.jpg

 

cfaf367205.jpg

 

0466b3a207.jpg

 

 

باما(کاما)

باما در ماه جاری موفق به فروش انواع  محصولات خود به مبلغ 314 میلیارد ریال شده است، مبلغ فروش شرکت در تیر ماه 8 میلیارد ریال بوده است که نشان از رشد خوب فروش شرکت در ماه جاری دارد.

این شرکت براساس عملکرد 5 ماهه مبلغ  541,206 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این عدد 585 میلیارد ریال بوده است ، 8% افت داشته است.

مقدار فروش انواع محصولات شرکت نیز 20 هزار تن بوده است که نسبت به تیر ماه که این عدد 11 هزار تن بوده است با رشد چشمگیر 75 درصدی همراه بوده است.

a18f461208.jpg

734c695209.jpg

 

 

فولاد آلیاژی ایران (فولاژ)

گزارش ماه مرداد منتشر شد و شرکت موفق به فروش 148 میلیارد تومان انواع محصول شد و جمع فروش 5 ماهه را به 550 میلیارد رساند.

مهمترین نکته گزارش افزایش نرخ فروش مهندسي وصنعتي از میانگین 23,129,570 ریال به 33,029,719 ریال و محصولات آلیاژی از میانگین 36,466,131 ریال به 39,212,297 ریال بوده است.

گزارش خوبی را شاهد بوده ایم و اگر شرکت بتواند افزایش در بهای تمام شده خود را کنترل کند، شاهد رشد سودآوری این شرکت خواهیم بود.

 

 

زامیاد(خزامیا)

شرکت در مماه جاری موفق به فروش 137 میلیارد تومان شده است. این عدد در مدت مشابه سال گذشته 118 میلیارد تومان بوده است که نشان از رشد 16 درصدی دارد همچنین مجموع فروش شرکت در 5 ماه نخست سال 399 میلیارد تومان بوده است که این عدد در سال 96، 378 میلیارد تومان بوده است. نرخ محصول اصلی شرکت در مرداد ماه 367.217.304 ریال بوده است که این عدد در ماه گذشته 365.234.351 ریال بوده است.

نکته منفی این گزارش افت تولید شرکت در مرداد ماه نسبت به ماه های قبل می باشد، اما در مقابل شرکت در فروش محصولات خوب عمل کرده است.

 

شبهرن

شرکت با فروش خوب 204 میلیارد تومانی رشد قابل توجه 35 درصدی نسبت به ماه گذشته را به ثبت رسانده است. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی 776 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 530 میلیارد تومان بوده است.

e9acb8cshebahren1970604.jpg

فروش انواع روانکار در مرداد ماه 191 میلیاردتومان بوده که نسبت به ماه گذشته 37 درصد رشد داشته است.

fa88957shebahren2970604.jpg

مقدار فروش شرکت در مرداد 36.858 مترمکعب انواع محصولات بوده که نسبت به ماه گذشته رشد 1600 مترمکعبی داشته است.مجموع مقدار فروش از ابتدای سال مالی جاری 181.443مترمکعب بوده و در مدت مشابه سال گذشته مقدار فروش 148.291 مترمکعب بوده است.

6a17300shebahren3970604.jpg

نرخ فروش انواع روانکار به عنوان محصولات اصلی شرکت در مرداد ماه روندی صعودی داشته و با رشد بیش از 30 درصدی همراه بوده است.

a9e1952shebahren4970604.jpg