عنـوان تحلیل : گزارش ماهانه بخش پنجم(زاگرس، خراسان، فسرب، کمنگنز، فباهنر)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/06/05


شرکت پتروشیمی زاگرس آمار تولید و فروش مردادماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 172294 تن متانول را تولید نموده و 218564 تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن متانول در مردادماه با رشد 40 درصدی نسبت به ماه قبل از 16908 هزار ریال به 23636 هزار ریال افزایش یافته است. مبلغ فروش مردادماه بالغ بر 5213 میلیارد ریال می باشد.

مجموع تولید متانول در پبج ماهه سال جاری 1057608 تن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 16 درصد کاهش همراه بوده است. مقدار فروش نیز کاهش 13 درصدی را ثبت نموده و به 1092024 تن رسیده است. میانگین نرخ فروش متانول 17963 هزار ریال می باشد.

مبلغ فروش از ابتدای سال تا کنون 19948 میلیارد ریال می باشد که رشد 45 درصدی نسبت به مدت مسابه سال قبل دارد که به دلیل افزایش نرخ جهانی متانول و نرخ تسعیر دلار می باشد.

نکته مثبت گزارش به رسمیت شناخته شدن دلار در محدوده 84000 ریال از نیمه دوم مردادماه می باشد. نکته منفی گزارش کاهش مقدار تولید و فروش می باشد.

5646acdز1.png

bf01820ز2.png

8213464ز3.png

شرکت سرب و روی ایران آمار تولید و فروش مردادمناه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 193 تن شمش سرب تولید نموده و 200 تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن شمش سرب افزایش 23 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است. در مردادماه تولید شمش روی به میزان 416 تن بوده و فروشی نداشته است. مبلغ فروش مردادماه 53 میلیارد ریال گزارش شده است.از ابتدای سال تا کنون 1790 تن شمش سرب تولید نموده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد چشمگیر 130 درصدی همراه بوده است. مقدار فروش شمش سرب 1596 تن می باشد که افزایش 31 درصدی را نشانمیدهد.

مقدار تولید و فرو شروی به ترتیب با کاهش 16 و 57 درصدی همراه بوده است. مقدار تولید و فروش شمش روی به ترتیب 2336 تن و 874 تن گزارش شده است. مجموع مبلغ فروش 456 میلیارد ریال می باشد که نسبت به 328 میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل با رشد 39 درصدی همراه شده است

cd78cf4ف1.png

203de79ف2.png

 

aae8101ف3.png

شرکت پتروشیمی خراسان آمار تولید و فروش مردادماه خود را منتشر نمود.

خراسان در مردادماه 31014 تن آمونیاک تولید نموده است.بر اساس این گزارش در ماه مذکور 53024 تن اوره تولید نموده است و 48006 تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن اوره صادراتی 15310 هزار ریال گزارش شده است که نسبت به ماه قبل با رشد 29 درصدی همراه بوده است. مبلغ فروش مردادماه بالغ بر 787 میلیارد ریال می باشد. از ابتدای سال تا کنون مقدار تولید آمونیاک 153506تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بدون تغییر می باشد. مقدار تولید و فروش اوره نیز با کاهش 1 درصدی 261358 تن و مقدار فروش اوره با افزایش 6 درصدی 220753 تن گزارش شده است.

مبلغ فروش کل با رشد 42 درصدی از 2029 میلیارد ریال در پنج ماهه سال گذشته به 2881 میلیارد ریال در پنج ماهه امسال افزایش یافته است.

23cced4خ1.png

ed195a0خ3.png

کمنگنز آمار تولید و فروش مردادماه را منتشر نمود

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 6700 تن سنگ منگنز دانه بندی تولید نموده و 6460 تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن با رشد 54 درصدی نسبت به ماه قبل به 7040 هزار ریال رسیده است. مبلغ فروش مردادماه 45 میلیارد ریال می باشد. از ابتدای سال تا کنون 29520 تن سنگ منگنز تولید نموده و 35484 تن را به فروش رسانده است. مقدار تولید و فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 6 و 11 درصد افزایش یافته است. مجموع مبلغ فروش رشد 80 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

a87d4a4Ú©1.png

0e1f9c1Ú©2.png

47c2a8dÚ©3.png

 

شرکت صنعتی و معدنی گل گهر آمار تولید و فروش مردادماه خود را منتشر نمود.

 بر اساس این گزارش در ماه مذکور 1019616 تن کنسانتره سنگ آهن تولید نموده است و 157018 تن را به فروش رسانده است.میزان تولید و فروش گندله 908927 تن و 866871 تن گزارش شده است.مجموع مبلغ فروش در مردادماه 4945 میلیارد ریال می باشد.

کگل از ابتدای سال تا کنون 5936225243 تن کنسانتره سنگ آهن تولید نموده است و 752914 تن را به فروش رسانده است. مقدار تولید کنسانتره سنگ آهن با رشد 16 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است. مقدار تولید گندله 5171157 تن و مقدار فروش 4825358 تن می باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تولید رشد 17 درصدی و فروش رشد 9 درصدی دارد.

مجموع مبلغ فروش از ابتدای سال تا کنون بالغ بر 27409 میلیارد ریال می باشد که با رشد 58 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است.

فباهنر

مبلغ فروش شرکت در ماه جاری 83 میلیارد تومان بوده است. که نسبت به تیر ماه که فروش شرکت 68 میلیارد تومان بوده است با رشد 21 درصدی همراه بوده است. مجموع فروش شرکت نیز در 5 ماه نخست سال به 269 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که این عدد 192 میلیارد تومان بوده است با رشد 40 درصدی همراه بوده است.

نرخ فروش تسمه  و ورق مسی در مرداد ماه نسبت به میانگین 4 ماه گذشته با رشد 14 درصدی همراه بوده است. لوله برنجی هم با رشد 20 درصدی همراه شده است.

مقدار فروش شرکت نیز در مرداد ماه 2250 تن بوده است که این عدد در تیر ماه 1763تن بوده است که نشان از رشد مقدار فروش شرکت در ماه جاری دارد.

 

4bc6ff5فبا2.jpg

b95d376فبا1.jpg

 

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش