عنـوان تحلیل : گزارش ماهانه مرداد بخش ششم نمادهای ( مارون، شسپا، زگلدشت، کاوه، فملی)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/06/05


گزارش مرداد ماه برخی نمادها بررسی شد:

 

مارون

بر مبنای این گزارش شرکت در مرداد ماه مبلغ 496 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته رشد 19 درصدی را نشان می دهد. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 2086 میلیارد تومان بوده است در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 1955 میلیارد تومان بوده است.

8f2478cma1970605.jpg

از لحاظ مقدار فروش شرکت در مرداد ماه 154.840 تن انواع محصولات پلیمری خود را به فروش رسانده است که نسبت به ماه گذشته رشد قابل توجهی داشته. مقدار فروش شرکت در ماه گذشته 133.191 تن بوده و مجموع مقدار فروش از ابتدای سال مالی برابر 604.548 تن بوده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش شرکت 735.703 تن بوده است.

15a6cd1ma2970605.jpg

نرخ فروش پلی اتیلن سنگین شرکت بعنوان محصولی که بیشترین تأثیر درآمدی را دارد در این ماه رشد حدود 6 درصدی داشته است.

b61d5f4ma3970605.jpg

کاوه

شرکت در این ماه موفق به تحقق 235 میلیارد تومان درآمد شده است که نسبت به ماه گذشته رشد قابل توجه 45 درصدی را نشان میدهد. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون  1059 میلیارد تومان فروش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 534 میلیارد تومان بوده است.

f3d9bbfka1970506.jpg

از لحاظ مقداری، شرکت در مرداد ماه 125.549 تن انواع محصولات خود را فروخته است در ماه گذشته شرکت 106 هزارتن فروخته بود از ابتدای سال مالی تا کنون مجموع مقدار فروش شرکت 508 هزار تن بوده و در مدت مشابه سال گذشته شرکت 540 هزار تن فروخته است.

a204330ka2970506.jpg

نرخ فروش شمش بیلت صادراتی در مرداد ماه رشد 57 درصدی داشته است و به 34 میلیون ریال هر تن رسیده است.

3ce1ac9ka3970506.jpg

زگلدشت

بر مبنای این گزارش شرکت در مرداد ماه 5.3 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته رشد 7 درصدی را نشان می دهد. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 25.5 میلیارد تومان بوده است در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 20 میلیارد تومان بوده است.

6a0851cze1970605.jpg

کل مقدار فروش شرکت در مرداد ماه 3.156.321 کیلوگرم انواع محصولات عمدتا شیر و 41 راس گوساله نر بوده است. مجموع کل فروش از ابتدای سال مالی تا کنون 16.304.387 کیلوگرم انواع محصولات و 572 راس گوساله نر بوده این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته شرکت 15.687.981 کیلوگرم شیر و 350 راس گوساله نر فروخته بود.

6efd770ze2970506.jpg

نرخ فروش شیر در مرداد ماه با رشد 12 درصدی همراه بوده و به 1640 تومن هر کیلو رسیده است.

a9771aaze3970506.jpg

شسپا

بر مبنای این گزارش شرکت در مرداد ماه 207 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته رشد 19 درصدی داشته است. از ابتدای سال مالی تا کنون شرکت در مجموع 909 میلیارد تومان فروش داشته است در پنج ماهه ابتدایی سال مالی گذشته مجموع فروش شرکت 691 میلیارد تومان بوده است.

3976289shespa1970605.jpg

از لحاظ مقداری شرکت در مرداد ماه 49.621 تن انواع محصولات خود را به فروش رسانده است فروش شرکت در ماه گذشته 44.586 تن بوده است. مجموع  فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون 254.614 تن بوده در حالیکه شرکت در مدت مشابه سال گذشته 320.678 تن فروخته است.

3e93ccdshespa2970605.jpg

نرخ فروش انواع روانکار بعنوان محصولاتی که سهم حدود 70 درصدی در فروش دارند در مرداد ماه رشد 15 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است.

ebb6672shespa3970605.jpg

 

فملی
مبلغ فروش شرکت در مرداد ماه 498 میلیارد تومان بوده است که نسبت به تیر ماه که 874 میلیارد تومان بوده، با کاهش همراه شده است. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی به رقم 3950 میلیارد تومان رسیده است. که این عدد در مدت زمان مشابه سال گذشته 2464 میلیارد تومان بوده است.

مقدار فروش کاتد که اصلی ترین محصول شرکت می باشد، در مرداد ماه 9400 تن بوده است که نشان از افت فروش شرکت در ماه جاری دارد. ماه گذشته مقدار فروش کاتد 15327 تن بوده است. که می توان این کاهش فروش شرکت را ناشی از مشکلات بورس کالا دانست.

نرخ فروش محصولات در مرداد ماه نیز نسبت به میانگین 4 ماه گذشته تقریبا بدون تغییر بوده است.

 

d2e0772فمل1.jpg

a54d98bفمل2.jpg

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش