عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/06


کپرور در یک سناریو با اتمام موج B  از کارکشن ABC در حال تکمیل یک فلت است. به نظر میرسد موج صعودی اخیر همچنان ادامه یابد و 5 موجی C شکل گیرد.حد حمایت معتبر :728 و  670 در نظر گرفته شود. و مقاومت ها در بلند مدت 970- 1100 مهم در نظر گرفته شود.

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش