عنـوان تحلیل : گزارش ماهانه مرداد بخش هفتم نمادهای ( وپترو، وپخش، وتوسم، فارس، وصندوق، وصنعت، وخارزم، سفارس، ونیکی، وبانک،وتوشه، وامید)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/06/06


گزارش مرداد ماه چند شرکت سرمایه گذاری منتشر شد:

وپترو

شناسایی 183 میلیون تومان سود ناشی از فروش وتوصا، خرید 140 میلیون تومان رتکو و بورس کالای ایران و شناسایی درآمد 366 میلیون تومانی سود سهام از ابتدای سال تا کنون از نکات گزارش بوده است.

وپخش

وپخش در این ماه خریدو فروشی نداشته و سود و زیانی شناسایی نکرده است. از ابتدای سال مالی تا کنون 1.4 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده که در مرداد ماه سود سهامی شناسایی نشده است.

وتوسم

شرکت 14 میلیارد تومان سود از فروش زاگرس، فولاد، فملی، شبهرن، خراسان، فخوز و ... شناسایی کرده است همچنین 58 میلیارد تومان سهام شرکتهای شپنا، فملی، فولاد، فخوز، زاگرس، کگل و ... را خریداری کرده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون 102 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده است که 1.7 میلیارد تومان مربوط به مرداد ماه و سهام شرکتهای تاپیکو، شبندر، شکربن و وکار می باشد.

فارس

شرکت در ماه گذشته با فروش بفجر، مبین و پارس مبلغ 248 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.

همچنین 21.3 میلیارد تومان سهام شرکتهای پترول، مبین، بفجر و پارس را خریداری کرده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهامی محقق نشده است.

وصندوق

شرکت سود و زیان حاصل از فروشی شناسایی نکرده است. 172 میلیون تومان سهام صبا اورسیز را خریداری کرده است و از ابتدای سال مالی تا کنون 346 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده که مربوط به مرداد ماه نمی باشد.

وصنعت

وصنعت در این ماه اقدام به شناسایی 22 میلیارد تومان سود فروش سهام شکلر، جم، مارون، مبین،خارک، فملی و ... نموده است و همچنین 34 میلیارد تومان اوراق مشارکت و سهام شرکتهای واعتبار، کاما، کچینی را خریداری کرده است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 300 میلیون تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده که کل آن مربوط به ماه گذشته و سهام تاپیکو می باشد.

وخارزم

بر مبنای این گزارش شرکت در مرداد ماه 7.7 میلیارد تومان سود از فروش شفن، بیمه سرمد، وغدیر، فملی، زاگرس و فارس شناسایی کرده است.

همچینین شرکت 7.7 میلیارد تومان جم، فولاد، کگل و پارس و حدود 20 میلیارد تومان تأمین سرمایه سپهر را خریداری کرده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون 36.2 میلیارد تومان درآمد سهام شناسایی شده که 133 میلیون تومان مربوط به مرداد ماه و سهام تاپیکو می باشد.

سفارس

سفارس خرید و فروشی نداشته و سود سهامی شناسایی نکرده است.

ونیکی

شرکت در مرداد ماه 3.1 میلیارد تومان سود از فروش بسته بندی ایران، حکشتی ، پارس و ... شناسایی کرده است. همچنین شرکت اقدام به خرید 10 میلیارد تومان کروی، وصندوق، شپدیس و 544 میلیون تومان صنایع کاغذسازی قائم شهر نموده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون 173 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده است که 750 میلیون تومان آن مربوط مرداد ماه و سهام وتوشه، ایران مرینوس و تاپیکو می باشد.

وتوشه

شناسایی سود 246 میلیون تومانی از فروش سایپا و مهرکام پارس و خرید 18.2 میلیارد تومان اوراق مشارکت و کگل در گزارش مرداد ماه ثبت شده است. از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهامی گزارش نشده است.

وبانک

وبانک در مرداد ماه 35.9 میلیارد تومان سود از فروش شاراک، صنعتی بارز و وتوسم شناسایی کرده است. شرکت در این ماه 39 میلیارد تومان اوراق مشارکت و اوراق اسناد خزانه خریداری کرده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون 60 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده است که 901 میلیون آن مربوط به مرداد ماه و سود سهام پالایش گاز خارگ، بورس کالای ایران و تاپیکو بوده است.

وامید

شناسایی سود 66.7 میلیارد تومانی از فروش فولاد و  خرید 29.5 میلیون تومان پکویر  و شناسایی درآمد 1352 میلیارد تومانی از سود سهام از نکات گزارش این ماه بوده است.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش