عنـوان تحلیل : گزارش ماهانه مرداد بخش هشتم نمادهای (شنفت، چافست،کپرور، هرمز)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/06/06


چافست

شرکت افست با نماد چافست گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 28 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 17 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 176 میلیارد تومان رسیده (معادل 106 درصد از بودجه)

لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 186 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 97، مبلغ 173 میلیارد تومان می باشد.

1806cd0che1970606.jpg

طبق گفته شرکت با توجه به اينکه توليد،توزيع و انتشار کتب درسي ابتدائي فعاليت اصلي شرکت افست مي باشد و به علت اينکه توزيع و انتشار و فروش کتب مذکور از ابتداي زمستان هر سال شروع و عمدتاً در تابستان صورت ميگيرد لذا فروش و همچنين سود پيش بيني شده شرکت به صورت فصلي قابليت مقايسه ندارد.

1a500aeche2970606.jpg

15e3928che3970606.jpg

شنفت

بر مبنای این گزارش شرکت در مرداد ماه 106 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل رشد حدود 3 درصدی را نشان می دهد. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 460 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 284 میلیارد تومان بوده است.

1f05abdshen1970606.jpg

از لحاظ مقدار فروش شرکت در مرداد ماه 17 میلیون لیتر انواع روانکار فروخته که نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است مجموع مقدار فروش انواع محصولات شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 120 میلیون واحد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 9 درصدی داشته است.

66a91e7shen2970606.jpg

نرخ فروش انواع روانکار به عنوان محصولی که سهم بیش از 70 درصدی در فروش شرکت دارد در مرداد ماه رشد 43 درصدی داشته است.

2fd92c2shen3970606.jpg

کپرور

این شرکت با فروش خوب از محل موجودی ها توانسته مبلغ 15.8 میلیارد تومان فروش را به ثبت رسانده که رشد 163 درصدی نسبت به ماه گذشته را نشان می دهد. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون مبلغ 37.9 میلیارد تومان بوده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش 34.5 میلیارد تومان را به ثبت رسانده بود.

58fdc98kep1970606.jpg

مقدار تولید شرکت در این ماه 18.160 تن زغالسنگ کک شو بوده و 27.468 تن فروخته است از ابتدای سال مالی تا کنون مقدار فروش شرکت 66.581 تن محصول فروخته که در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش 69.575 تن بوده است.

b85dd3akep2970606.jpg

نرخ فروش زغالسنگ کک شو که در تیر ماه روندی صعودی به خود گرفته بود با کمی کاهش در ماه گذشته روبرو شد.

96ba479kep3970606.jpg

هرمز

برمبنای این گزارش شرکت در مرداد ماه مبلغ 186 میلیارد تومان فروش داشته است مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون مبلغ 1334 میلیارد تومان بوده این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 969 میلیارد تومان بوده است.

96974caho1970606.jpg

از لحاظ مقدار فروش، شرکت در این ماه 114.899 تن اسلب تولید کرده و 74.993 تن فروخته است مجموع مقدار فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 602 هزار تن بوده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش شرکت 636 هزار تن بوده است.

36c8ab5ho2970606.jpg

نرخ فروش اسلب در این ماه نسبت به ماه گذشته رشد قابل توجه 13 درصدی داشته است ودوباره روند صعودی گرفته است.

4372d6cho3970606.jpg

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش