عنـوان تحلیل : گزارش ماهانه مرداد بخش نهم نمادهای (ذوب، فولاد،پکویر،پکرمان،خساپا،فخوز)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/06/06


پکویر

شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 25 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 6 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 168 میلیارد تومان رسیده (معادل 41 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 242 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 362 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 97  مبلغ 410 میلیارد تومان می باشد.

نرخ فروش تایر رادیال در مرداد ماه 153.465.959 ریال به ازا هر تن بوده است که با رشد 5 درصدی نسبت به تیر ماه همراه بوده است. همچنین نرخ فروش فلپ نیز با رشد 10 درصدی نسبت به ماه گذشته همراه بوده است.

 

8d1901fپکوی1.jpg

 

a8ed2b0پکوی2.jpg

 

پکرمان

شرکت در مرداد ماه به فروش 89 میلیارد تومان دست یافته است. این مبلغ در مرداد 96 84 میلیارد تومان بوده است. همچنین فروش شرکت در تیر ماه 99 میلیارد تومان بوده است. مجموع فروش شرکت در 5 ماه نخست سال مالی 97 به عدد 446 میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با سال گذشته  که 361 میلیارد توما بوده است با رشد 23 درصدی همراه بوده است.

مقدار فروش شرکت نیز در مرداد ماه 6.510 تن بوده است که نسبت به تیر ماه با کاهش 16 درصدی همراه بوده است. مجموع فروش شرکت به عدد 35.082 تن رسیده اس که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است.

نرخ های فرو شرکت در مرداد ماه نسبت به میانگین 4 ماه گذشته با رشد همراه بوده است. تایر بایاس و ردیال هرکدام با رشد 13 و 8 درصدی همراه بوده اند.

 

0165cf1پکرم1.jpg

7e5f82cپکر2.jpg

 

5f6afd0پکر4.jpg

7111a83پکر3.jpg

 

فخوز

شرکت در ماه مذکوذ به فروش 763 میلیارد تومان دست یافته است که نسبت به مرداد 96 که 522 میلیارد تومان بوده است با رشد 46 درصدی همراه بوده است. مجموع فروش شرکت در 5  ماه نخست سال نیز به عدد 3685 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته با رشد همراه بوده است. مبلغ فروش شرکت در تیر ماه برابر با 739 میلیارد تومان بوده است.

مقدار فروش شرکت درمرداد 366هزار تن بوده است و مجموع فروش 5 ماهه نیز به عدد 1833 هزار تن رسیده است. که این عدد در سال گذشته برابر با 1692 هزار تن بوده است.

نرخ های فروش شرکت در مرداد ماه نسبت به میانگین 4 ماه گذشته با رشد همراه بوده است. بیشترین افزایش نرخ را در بلوم و بیلت داخلی داشته است که در 4 ماه گذشته به طور متوسط 23.165.951 ریال بوده است اما در مرداد به نرخ 25.346.156 ریال رسیده است.

c05327aفخوز1.jpg

da1a9ebفخوز2.jpg

 

ذوب

مبلغ فروش شرکت در مرداد 5704 میلیارد ریال بوده است در تیرماه فروش شرکت   5120  میلیارد ریال  بوده است. مجموع فروش شرکت در 5 ماه نخست سال 2178 میلیارد تومان شده است که نسبت به سال گذشته که 1507 بوده است با افزایش 45 درصدی همراه بوده است.

مقدار فروش شرکت در مرداد ماه 144 هزار تن بوده است همچنین مجموع فروش شرکت در 5 ماه نخست سال به 742هزار تن رسیده است. مقدار فروش شرکت در مقایسه با سال 96 با کاهش همراه بوده است. مقدار ریل تولیدی شرکت در مرداد ماه نیز 2632 تن بوده است اما فروشی در این ماه ثبت نشده است.

نرخ فروش تیر آهن در تیر ماه 29,817,608  میلگرد 28,103,475  و شمش 21,226,514 بوده است  در مرداد  تیراهن را  با نرخ 32,647,425  میلگرد را نیز با نرخ  34,342,783   و شمش را با نرخ  39,117,698 فروخته که نشان از صادرات با  نرخ جدید است  افزایش نرخ ها قابل توجه بوده است.

166c097ذوب1.jpg

1c6e36cذوب2.jpg

 

033a301ذوب3.jpg

فولاد

شرکت در مرداد ماه موفق به فروش 1591 میلیارد تومان شده است که این عدد در مدت زمان مشابه سال گذشته برابر با 1108 میلیارد تومان بوده است. که نشان از رشد 43 درصدی فروش دارد. مبلغ فروش شرکت در تیر ماه نیز برابر با 1852 میلیارد تومان بوده است. مجموع فروش شرکت در 5 ماه نخست سال برابر با 8153 میلیارد تومان بوده است.
مقدار فروش انواع مختلف محصولات در مردادماه برابر با 573 هزار تن بوده است که نسبت به تیر ماه که 674 هزار تن بوده است با کاهش همراه بوده است.

نرخ فروش محصولاتگرم و سرد شرکت نیز در مرداد ماه نسبت به میانگین 4 ماه گذشته با رشد 4 و 6 درصدی همراه بوده است.

7f484baفول1.jpg

 

45b2d5fفول2.jpg
 

خساپا

 مبلغ فروش شرکت در مرداد ماه 969 میلیارد تومان بوده است که این عدد در مرداد 96 برابر با 1151 میلیارد تومان بوده است که نشان از کاهش فروش شرکت در این ماه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته دارد اما مجموع فروش شرکت در 5 ماه نخست سال مالی 97 به عدد 4794 میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با سال گذشته که 3822 میلیارد تومان بوده است با رشد همراه شده است.

مقدار فروش شرکت در ماه جاری برابر با 32658 دستگاه بوده است که این عدد در مدت زمان مشابه سال گذشته 47081 دستگاه بوده است.اما مجموع فروش شرکت در 5 ماه نخست 175 هزار دستگاه بوده است که در مقایسه با سال پیش با رشد 10 درصدی همراه بوده است.

نرخ فروش محصولاتی همچون پراید ، تیبا،سراتو و آریو به طور میانگین با رشدی بین 3 تا 6 درصدی همراه بوده اند.

بهاره حیدری مقدم

واحد سرمایه گذاری و آموزش