عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 2 مهر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/07/02


73c0e65960702-1.jpg

00f15af960702-2.jpg

11490af960702-3.jpg

dafac79960702-4.jpg

2764ff7960702-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش