عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مس جهانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/04


چارت هفتگی:

f88b10aمسسسسسسسسسسسسسس.pngپس از اتمام موج W اصلاح قیمتی این فلز شروع شده است و در حال تکمیل موج X ازترکیبی WXY می باشیم.

در این سناریو با پایان این اصلاح که کوتاه مدت تر از W قاعدتا می باشد یک رشد خوب در انتظار فلز مس در بلند مدت هست. دقت شود کندل ها هر کدام یک هفته را نشان میدهند و اطلاح زمانی را در نظر باید گرفت. دو حمایت معتبر: 5500 و 5330 حدودی است که انتظار داریم اصلاح نهایتا تا این محدوده باشد.

 

مینا یوسفی

واجد سرمایه گذاری و آموزش