عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ (وصنا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/05


چارت روزانه:

cdebcb3وصناااااااااا.pngدر حرکت اخیر سهم مثلث انقباضی موج Y در حال تکمیل می باشد که باید به سهم زمان داد و روند حرکتی رادنبال نمود. فعلا نوسانات کوتاه و محصور داریم تا سهم متراکم شود. حد حمایت  خرید سهم کف مثلث و حد ضرر کف کانالیزه معتبر است. سهممیان مدتی است و رشد سهم با شکست سقف مثلث تایید میشود. 

هدف این رشد سقف کانال منظور گردد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش