عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/05


چارت روزانه

f84efb5کروی5.png

حمایت معتبر مهم کروی: محدوده 245 و دومین حمایت 215 است. 

در تحلیل دو ماه پیش به سقف مهم 315 اشاره داشتیم که آن محدوده برگشت قیمتی را شاهد بودیم.  در حال تکمیل ریزموج 2 هستیم از 5  از 5 موج صعودی ایمپالس در حال تکمیل و به لحاظ زمانی محدوده ای که ممکن است یک کف یا سقف جدید داشته باشیم  مشخص شده است.

مقاومت اول سقف تاریخی قبل همان 310 - 320  تومان

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش