عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/15


چارت روزانه

6d34d7dثاباد 15.png

 

مشخص نمودن یک بازه زمانی و قیمتی مناسب جهت بررسی سهم .

در تکمیل الگوی ترکیبی WXY این روزها ثاباد در حال تکمیل ریز موج E از مثلث موجY بلند مدتی است. این E خود سه ریزموجی abc است که با این شرایط بازار به نظر موج اصلاحی اول a آن در حال تکمیل است و بعد b رو به بالا و سپس c  را خواهیم داشت. 

حد حمایت 200 - 205 برای سهم نباید از دست برود. مقاومت های نزدیک سهم دو محدوده 260 و 330 مهم است.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش