عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 16 مهر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/07/16


9d68094960716-1.jpg

ada320d960716-2.jpg

7170893960716-3.jpg

22f85b4960716-4.jpg

df272fd960716-5.jpg

34105ec960716-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش