عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 17 مهر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/07/17


a701fdc960717-1.jpg

334a5cc960717-2.jpg

eff7702960717-3.jpg

79098a2960717-4.jpg

32a9e71960717-5.jpg

f95ba35960717-6.jpg

bda98ae960717-7.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش