عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نیرو کلر(شکلر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/18


چارت هفتگی:

f300c2dشکلر 7.pngدر تکمیل ریز موج B  از یک ABCزیگزاگ ، به نظر میرسید محدوده اشاره شده حمایت معتبر برای نوسان گیری است. روند میان مدت سهم نشان داده شده است. در صور اتمام موج B در این سناریو یک رشد میان مدت در قالب C 5 موج خواهیم داشت که قطعا به شرایط کلی بازار و حمایت ها و مقاومت های مهم نیز باید دقت شود. 

 

حمایت معتبر: 345-370 تومان 

مقاومت های نزدیک: 450  و 500

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش