عنـوان تحلیل : گزارش بازارچهارشنبه 19 مهر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/07/19


345fdf1960719-1.jpg

bf87f0a960719-2.jpg

acebfdf960719-3.jpg

2a981cd960719-4.jpg

ece0006960719-5.jpg

41a3b88960719-6.jpg

8e9080c960719-7.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش