عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال انس جهانی به روز شد.

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/22


به روزرسانی و تحقق تحلیل قبل -چارت روزانه:

2b0dfebطلا 22.png

مشاهده میشود همچنان موج y از روند ترکیبی wxy در حال تکمیل بوده و نیازمند زمان هستیم برای تکمیل ریز موجe از مثلث انقباضی در حال تشکیل . با شکست سقف مثلث به نظر میرسد روند رشد طلا با دید میان مدت شروع شود. 

حمایت معتبر به صورت محدوده ای مشخص شده دو مقاومت مهم یکی سقف مثلث و دیگری 1500-1550 میان مدت در نظر گرفته شود. 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش