عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال وپترو

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/22


بررسی یک سناریو از وپترو

a1f0518وپترو.png

حمایت ها و مقاومت های مهم میانه راه در این سهم مشخص است. دید سه الی 6 ماهه به سهم دارم.  پس از اتمام W می توان به رشد سهم امیدوار بود.

 

در محدوده حمایتی است حد ضرر را 112 قرار می دهیم.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش