عنـوان تحلیل : عملکرد نمادهای دارویی، سیمانی، پتروشیمی و روی در شش ماهه نخست سال مالی 96 چگونه بود؟

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/07/22


در بین نمادهایی که قیمت جهانی شمش روی بر روی آنها اثر گذار است نمادهای فاسمین و کاما بهترین های گروه بودند.

c53fe17rooy.png

  • فاسمین در شش ماهه امسال توانسته با فروش 81079 تن انواع محصولات 63 درصد از مقدار پیش بینی شده را پوشش دهد و از نظر ریالی پوشش 59 درصدی داشته است.

مقدار فروش شمش روی پیش بینی شده در بودجه 33000 تن می باشد که در شش ماهه توانسته 17663 تن را به فروش برساند. نرخ فروش شمش روی با افزایش 11 درصدی نسبت به مرداد ماه با نرخ 125108 هزار ریال به ازا هر تن رسیده است. میانگین نرخ فروش هر تن شمش روی در شش ماهه امسال 103218 هزار ریال می باشد که 13 درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده در بودجه است.

مقدار فروش پیش بینی شده کنسانتره سرب در بودجه 10000تن می باشد که در شش ماهه امسال موفق به فروش 2207 تن شده است. نرخ فروش هر تن کنسانتره سرب در شهریور ماه 30379 هزار ریال بوده است و میانگین نرخ فروش در شش ماهه 32276 هزار ریال می باشد که نسبت به بودجه افزایش 14 درصدی دارد.

در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مقدار کل فروش افزایش 10 درصدی داشته در حالی که مبلغ فروش 63 درصد رشد کرده است که دلیل آن افزایش نرخ فروش محصولات می باشد. به طوری که نرخ فروش هر تن شمش روی و کنسانتره سرب به ترتیب 37 و 21 درصد رشد داشته اند.

  • کاما در ششماهه نخست امسال توانسته با فروش 76425 تن انواع محصولات 45 درصداز مقدار پیش بینی شده در بودجه را به فروش برساند و از نظر مبلغی 60 درصد از مبلغ بودجه را پوشش داده است.

مقدار فروش کنسانتره سولفور روی در بودجه 12 هزار تن می باشد که در شش ماهه توانسته 6448 تن را به فروش برساند. متوسط نرخ فروش در شش ماهه 33957 هزار ریال است که 3 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.

مقدار فروش شمش روی در بودجه 4 هزار تن می باشد که 1576 تن را به فروش رسانده است. متوسط نرخ فروش تا کنون 96931 هزار ریال به ازا هر تن می باشد و 6درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.نرخ فروش در شهریورماه 107398 هزار ریال بوده و نسبت به مرداد ماه تغییرات ناچیزی داشته است.

کاما از ابتدای سال تا کنون 3775 تن کنسانتره سولفور سرب را به فروش رسانده است. مقدار پیش بینی شده در بودجه 6000 تن می باشد. متوسط نرخ فروش تا کنون 56036 هزار ریال می باشد که افزایش 13 درصدی نسبت به نرخ بودجه داشته است.

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مقدار فروش کل محصولات کاهش 10 درصدی داشته است و مبلغ فروش 20 درصدی رشد کرده است. نرخ فروش کنسانتره سولفور روی، کنسانتره سولفور سرب و شمش روی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب افزایش 43، 40 و 30 درصدی داشته اند. درصد پوشش بودجه از نظر مقداری و ریالی در دوره مشابه سال قبل به ترتیب 49 و 44 درصد بوده است. شرکت کاما  از ابتدای سال تا کنون نسبت به سال قبل عملکرد بسیار خوبی داشته است. سود پیش بینی شده در بودجه 843 ریال می باشد و سود سال قبل 1103 ریال به ازا هر سهم بوده است. در سه ماهه 295 ریال سود ساخته است در حالی که سود سه ماهه سال قبل 81 ریال بوده است.

در بین نمادهای سیمانی منتخب ساروم با پوشش 59 درصدی مبلغ فروش بودجه و سصوفی با پوشش 52 درصدی بهترین عملکرد را در شش ماهه نخست مالی داشته اند.

6e86646siman.png

  • ساروم از ابتدای سال تا پایان شهریورماه توانسته 807 هزار تن انواع سیمان را به فروش برساند و 54 درصد از مقدار پیش بینی شده را پوشش دهد. مهم ترین محصولات شرکت سیمان ارومیه سیمان فله تیپ425-1 و سیمان پاکتی تیپ425-1 صادراتی و سیمان پاکتی پوزولانی می باشد. نرخ فروش در شهریور ماه تقریبا بدون تغییر نسبت به مرداد ماه می باشد. سیمان پاکتی پوزولانی یک درصد کاهش و سیمان فله تیپ یک 2 درصد افزایش داشته است. در شش ماهه متوسط نرخ فروش سیمان پاکتی پوزولانی انحراف مثبت 13 درصدی و سیمان فله تیپ یک انحراف مثبت 10 درصدی و سیمان پاکتی تیپ یک صادراتی انحراف منفی 5 درصدی از نرخ بودجه داشته اند.

بیشترین نرخ فروش سیمان پاکتی پوزولانی و سیمان فله تیپ 425-1 مربوط به فروردین ماه می باشد و سپس تا مردادماه روندی نزولی داشته است. نرخ فروش هر تن سیمان پاکتی پوزولانی در فروردین ماه 1099 هزار ریال بوده و در مرداد ماه به 1199 هزار ریال رسیده است. نرخ فروش سیمان فله تیپ425-1 هم در فروردین ماه 1009 هزار ریال بوده و در مردادماه به 1040 هزار ریال رسیده است.

در مقایسه با شش ماهه سال گذشته مقدار کل فروش 13 درصد کاهش داشته است اما مبلغ فروش 26 درصد رشد داشته است که دلیل آن افزایش نرخ فروش محصولات می باشد. به طوری که متوسط نرخ فروش سیمان پاکتی پوزولانی، سیمان فله تیپ یک و سیمان پاکتی تیپ یک صادراتی به ترتیب افزایش 163، 34 و 12 درصدی داشته اند.درصد پوشش ریالی و مقداری در شش ماهه سال گذشته به ترتیب 58 و 61 درصد بوده است.

  • مجموع کل فروش شرکت سصوفی از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 88 میلیارد تومان رسیده که معادل 52 درصد از مبلغ فروش بودجه می باشد. شرکت سصوفی با فروش 740 هزار تن انواع سیمان توانسته 50 درصد از مقدار فروش بودجه را پوشش دهد. نرخ فروش دو محصول مهم شرکت ، سیمان تیپ 2 پاکتی و فله در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته کاهش کمی داشته است. متوسط نرخ فروش سیمان تیپ 2 پاکتی و فله در شش ماهه امسال به ترتیب 5 و 7 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.

شرکت سصوفی در شش ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش 14 و 20 درصدی در مقدار فروش سیمان تیپ 2 فله و پاکتی داشته است اما مبلغ فروش به ترتیب 26 و 19 درصد رشد کرده است که دلیل آن افزایش نرخ فروش محصولات می باشد.

شخارک در بین شرکتهای پتروشیمی منتخب توانسته بیشترین پوشش بودجه را داشته باشد.

a4035fepetro.png

  • مجموع کل فروش شخارک از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 684 میلیارد تومان رسیده و معادل 57 درصد از بودجه را پوشش داده است. از نظر مقدار نیز شرکت توانسته در شش ماهه نخست امسال 54 درصد از مقدار فروش بودجه را پوشش دهد. شخارک برای پوشش بودجه باید 512 میلیارد ریال دیگر تا پایان سال فروش داشته باشد.

میانگین نرخ فروش متانول در شش ماهه امسال 5 درصد کمتر از نرخ بودجه می باشد. شخارک در بودجه نرخ متانول را 300 دلار و نرخ تسعیر دلار را 37500 ریال فرض نموده است. در شهریور ماه نرخ فروش متانول افزایش 14 درصدی نسبت به مرداد ماه داشته است و در مقایسه با نرخ بودجه افزایش 8 درصدی دارد.

میانگین نرخ فروش بوتان و پروپان در شش ماهه امسال به ترتیب 17 و 12 درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده می باشد. همچنین نرخ فروش بوتان و پروپان در شهریورماه نسبت به ماه گذشته افزایش چشمگیر 39 و 36 درصدی داشته است.

353a765daroo1.png

  • نماد دکوثر توانسته در شش ماهه نخست امسال 57 درصد از مبلغ فروش بودجه را محقق سازد. دکوثر در شش ماهه امسال 60 درصد از مقدار پیش بینی شده در بودجه را به فروش رسانده است. مبلغ فروش در شش ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 47 درصد رشد داشته است این در حالی است که مقدار فروش رشد 56 درصدی داشته است.

مبلغ فروش در شش ماهه سال گذشته 390 میلیارد ریال و در کل سال 1012 میلیارد ریال بوده است. در شش ماهه امسال دکوثر توانسته 572 میلیارد ریال فروش داشته باشد که افزایش بسیار خوبی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. پوشش بودجه ریالی در ششماهه امسال 57 درصد می باشد در حالی که پوشش بودجه در شش ماهه سال گذشته 38 درصد بوده است. اما پیش بینی شرکت برای کل سال 1012 میلیارد ریال مبلغ فروش می باشد که به نظر بودجه ای محتاطانه می باشد و باید منتظر تعدیل مثبت در این نماد بود.

تقریبا تمامی محصولاتش را در داخل به فروش می رساند و حدودا 17 درصد از مواد اولیه مورد نیاز را وارد می کند. سود هر سهم در سال گذشته 83 ریال بوده است و در شش ماهه پارسال 45 ریال زیان داشته است. پیش بینی شرکت برای سال جاری 66 ریال سود به ازا هر سهم می باشد.

تهیه کننده : زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش