عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال آسان پرداخت پرشين (آپ)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/24


چارت روزانه اپ:

58eb231آپ.png

 

نماد آپ در تایم فریم روزانه کانالیزه ای معتبر را طی مینماید. به نظر میرسد در تکمیل الگوی ترکیبی WXY سهم می تواند Y را در قالب مثلا یک مثلث انقباضی تکمیل نماید که در حال حاضر در بازوی A از مثلث باشیم که هنوز قطعیتی وجود ندارد و باید به سهم زمان داد تا موج ها کمی تکمیل گردد. 

سقف قبلی محدوده 13800 بوده  که الان در همین محدوده داد و ستد میشود و 15050 نیز فیبو معتبر 61 درصد مقاومت نزدیک در نظر گرفته شود. . حمایت معتبر 1200- 1250 نزدیک  می باشد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش