عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود (كشرق)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/24


چارت روزانه

01f7914کشرق.png

 

به نظر میرسد در شروع موج سوم یا سی بزرگ، پس از تکمیل ریزموج 1، موج اصلاحی A از2 به پایان رسیده و رشدی به صورت ریزموج B از کف 520 تومان داشتیم  که موقت است  و مجدد اصلاح خواهیم داشت. 

در بازه زمانی اشاره شده اصلاح کارکشن تمام میشود و شاهد رشد خوب میان مدت در سهم  در قالب موج 3 خواهیم بود.

سیگنال خرید و فروش نیست و صرفا چشم انداز حرکتی سهم نشان داده شده است.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش