عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه‌بهمن‌ (خبهمن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/25


:چارت روزانه

27159c6خبهمن.png

خبهمن در بلند مدت کانالیزه معتبری  دارد که گذشته آن در شکل مشخص نیست.  محدوده فعلی 88- 90 کف قیمتی آن میباشد.

انتظار داریم در بازار منطقا از این قیمت پایین تر نیاید و مدتی در همین محدوده کف سازی نماید و سپس روند رشد را پیش گیرد.

 

شکست سقف قبلی مهم بوده و با تثبیت بالای آن و خط روند نزولی سیگنال خرید محکم تری می توان لحاظ نمود فعلا روند سهم دنبال گردد. 

مقاومت ها: 104 و 120در مسیر برگشت لحاظ گردد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش