عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/01


چارت روزانه:

c92348fثنوسا.png

 

در یک سناریوی احتمالی موج Y رو به اتمام هست از الگوی ترکیبی WXY و انتظار داریم با شکست سقف مثلث و تثبیت بالای آن میان مدت به محدوده سقف قبلی  200 و 250 نزدیک گردد. 

 

حمایت 125- 145 معتبر می باشد. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش