عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كشت و صنعت شهداب ناب خراسان

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/13


غشهداب در یک سناریو: 

 

5 موج صعودی سهم در حال تکمیل است و بلند مدت مسیر رشد را طی میکند. موج 5 بزرگ هستیم و 1 و 2 آن تکمیل شده است. موج 3 شارپ تر این روزها در حال شکل گیری است که حمایت 215 حد ضرر و 270- و سقف کانالیزه مقاومت های مهم باشد.

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری وآموزش