عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال زامیاد(خزامیا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/17


تحلیل پیشین و به روز رسانی سهم نشان از جمع شدن فنر سهم و انتظار یک بازدهی میان مدت می دهد 

 سهم کم ریسک بوده و رشد خاصی نداشته است در نهایت با رعایت حد ضرر اشاره شده اهداف قیمتی سهم مشخص شده است.

5bff265زامیاد.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش