عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مارگارين‌ (غمارگ)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/17


به روزرسانی غمارگ و رشد سهم از کف حمایتی 126 تومان. قیمت فعلی سهم حدود 232 تومان است یعنی بازدهی حدود 80 درصد .

در تحلیل پیشین به اصلاح 70 درصدی سهم اشاره کردیم. سهم از آن حمایت با افزایش تقاضای میان مدت مسیر صعودی را پیش گرفته و به نظر یک الگوی هارمونیک ab=cd را تکمیل مینماید.

296 تومان و نهیتا 420 بلند مدت برای سهم مهم است. 

9d29ee5ghemRGGGGGGGGG.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش