عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنعتی پاکشو/ به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/19


شکست سقف مهم مقاومتی قبلی در محدوده حدودی 14700-15000 و تقاضا در سهم :

مشاهده میشود از کف قیمتی  9200-0950 سهم یک روند صعودی به خود گرفته و میان مدت توانسته به سقف قبلی برسد ولی عبور از این محدوده مجدد سیگنال ورود جدیدی است که با افزایش نرخ بیش از 18 درصدی محصولات آن عبور از آن راحت تر شده است.

در نهایت مقاومت شکسته شده حمایت معتبر لحاظ میگردد  و  اهداف مهم قیمتی:

به ترتیب: 18000-19000 و سپس 20500.