عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال کربن ایران (شکربن) به روز رسانی یک سناریو

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/25


تحلیل به روز شده شکربن: این سهم به لحاظ رشد میان مدت یکی از تک سهم های خوب گروه پتروشیمیایی بوده است / بازدهی بیش از 250 درصدی این سهم از حمایت 277 تومان در تکمیل موج شارپ 3: 3 محدوده مقاومتی برای موج 3 از 5 موج صعودی سهم  مشخص کردیم.

 

تحلیل های پیشین سهم که صعود سهم را مشخص مینمود. یک موج انگیزشی در حال تکمیل است.

 

581408dphoto_2018-08-29_14-19-59.jpg

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش