عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/26


نمای کلی سهم و شکست محدوده مقاومتی مهم 94 تومان و ادامه تقاضا در سهم در یک روند صعودی:

انتظار میرود این محدوده یک حمایت بسیار معتبر برای سهم شود و در صورت عبور از سقف های مهم قبل در 120 تومان بتواند در میان مدت به 155 و نهایتا در صورت عبور 200 تومان دست یابد.

c2b85e7وخارزم.png

مینا یوسفی