عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/26


رمپنا از کف حمایتی 280- 285 حدودی رشد خود را آغاز نموده است. و در عرض یکی دوماه با افزایش قیمت تقریبا 100 درصدی همراه شده است..

به سقف تاریخی 580 نزدیک است که شکست این محدوده مهم و تثبیت بالای آن سیگنال ورود مجددی خواهد بود  برای سهامداری این سهم میان مدت.

با رعایت حد ضرر 440-470 نگهداری سهم خالی از لطف نبوده و انتظار میرود در تکمیل یک موج صعودی میان مدی و بلند مدت به اهداف مشخص شده نزدیک گردد.

28778ddرمپناااااااااا.png

 

 

مینا یوسفی