عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/27


حسینا به روز رسانی:

انتظار ادامه تقاضا در حسینا با رعایت حد ضرر مشخص شده:

اهداف قیمتی مهم در مسیر رشد: 1200-1300-1500

سهم از 560 تومان کف قیمتی اخیر با یک باز و بسته شدن پس از خبر بهره برداري از دومین اسکله مربوطبه پروژه سرمایه گذاري در پایانه نفتی بندر امام خمینی (ره) و جهش قیمتی به محدوده کنونی رسیده است .

مینا یوسفی