عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بانک ملت (وبملت) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/31


پس از اتمام یک کارشن و رسیدن به حمایت85 تومان وبملت با افزایش تقاضا روند متفاوتی به خود گرفت که انتظار میرفت...

سهم در یک 5 موج صعودی بلند مدت همراه با فراز و فرودهای نوسانی قرار گرفته است و انتظار داریم این رشد تداوم یابد. امروز سهم منفی 4 5 هم معامله شده است که به نظر موقت بوده و با رعایت حد حمایت 145- 160 می تواند مسیر رشد را ادامه دهد.

میان مدت: مقاومت مهم روبرو سقف تاریخی گذشته در 205- 210 است که در صورت شکست میتواند تا 280 پیش روی نماید.

مینا یوسفی