عنـوان تحلیل : گزارش ماهانه شهریور بخش اول نمادهای ( پترول, برکت, والبر, وسپه, گوهران, سیدکو, خبهمن, کروی, تاپیکو, وخارزم, ومعادن, تیپیکو, ورنا, وپترو, وسبحان, دسبحا, وغدیر، وصنعت)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/07/03


گزارش شهریور ماه برخی نمادهای سرمایه گذاری منتشر شد:

 

وغدیر

شرکت در این ماه 1.48 میلیارد تومان سود از فروش پارس، شبریز  و وامید شناسایی کرده و 183 میلیارد تومان سهام غیر بورسی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب را خریداری کرده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون 692 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده که در شهریور ماه مبلغی اضافه نشده است.

 

دسبحا

شرکت 5.8 میلیارد تومان سود از فروش دالبر، سبحان دارو و کی بی سی شناسایی کرده و 91.5 میلیارد تومان دالبر و سبحان دارو خریده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون 20.4 میلیون تومان درآمد سود شناسایی کرده است.

 

وسبحان

بر مبنای این گزارش شرکت 7.1 میلیارد تومان سود از فروش فملی، کگل، املاک مستغلات و ... شناسایی کرده و 5.1 میلیارد تومان صندوق سرمایه گذاری امین یکم و 25 میلیارد تومان اسناد خزانه خریداری کرده است.

از ابتدای سال مالی تاکنون 800 میلیون تومان درآمد سود سهام شناسایی شده است که کل آن مربوط به شهریور ماه و سهام ولساپا و تیپیکو می باشد.

 

وپترو

شرکت 2.3 میلیارد تومان سود از فروش گازلوله، رتکو ،وتوصا و بفجر شناسایی کرده و مبلغ 3.2 میلیارد تومان بفجر، مبین، وبملت و شپنا خرداری کرده است.  از ابتدای سال مالی تا کنون 366 میلیون تومان درآمد سهام شناسایی شده که در شهریور ماه درآمدی اضافه نشده است.

 

ورنا

شرکت 2.1 میلیارد تومان سود از فروش فملی، شپنا، کاوه و غبشهر و... شناسایی کرده و مبلغ 31.9 میلیارد تومان ولساپا، رمپنا، زاگرس، شبریز، شپدیس و... را خریداری کرده است.

همچنین از ابتدای سال مالی تا کنون 11.5 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده که 1.9 میلیارد تومان آن در شهریور ماه و مربوط به ولساپا و بیمه اتکایی امین است.

 

تیپیکو

در ماه گذشته 4.4 میلیارد تومان سود از فروش وپخش، کاسپین، دشیمی و دزهراوی شناسایی کرده است و 511 میلیون تومان وپخش خریده و از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهامی شناسایی نکرده است.

 

ومعادن

شرکت در ماه گذشته 14.5 میلیارد تومان سود از فروش فملی شناسایی کرده و 164 میلیارد تومان کگل و فخاس خریده و از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهامی شناسایی نکرده است.

 

وخارزم

شرکت در ماه گذشته 11 میلیارد تومان سود از فروش شفن، ومعادن، فملی، مپنا و ... شناسایی کرده است. همچنین 18.2 میلیارد تومان فولاد، پارس، سبحان دارو، ومعادن و... را خریداری کرده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون 36.2 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده است که در شهریور ماه درآمدی اضافه نشده است.

 

تاپیکو

شرکت در ماه گذشته در مجموع 46 میلیارد تومان سود حاصل از فروش جم، شپترو، شرانل، وغدیر و وپترو و فارس شناسایی کرده است . همچنین 3.2 میلیارد تومان سهام شفن و خراسان را خریداری کرده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهامی شناسایی نشده است.

 

کروی

شرکت در ماه گذشته خرید و فروشی نداشته و سودی شناسایی نکرده است و درآمد سود سهامی شناسایی نشده است.

 

خبهمن

شرکت در ماه گذشته سود حاصل از فروشی شناسایی نکرده اما 22 میلیارد تومان سهام فملی، کگل، پارس، مبین و شپدیس را خریداری کرده است. همچنین از ابتدای سال مالی تا کنون 19 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده که در شهریور ماه درآمدی شناسایی نشده است.

 

سیدکو

شرکت در ماه گذشته 1 میلیارد تومان سود از فروش سهام شرکتهای سکرما و سقاین شناسایی کرده است همچنین 15 میلیارد تومان سهام سمازن و سقاین را خریداری کرده است. از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهامی شناسایی نشده است.

 

گوهران

شرکت در ماه گذشته 2.2 میلیارد تومان سود از فروش فملی، حریل، بترانس و ... شناسایی کرده است. و همچنین 40 میلیارد تومان اوراق مشارکت و سهام شرکتهای بترانس، زاگرس و وبصادر و... را خریداری کرده است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 40.6 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده است که 1.9 میلیارد تومان آن مربوط به شهریور ماه و سود ولساپا و تیپیکو می باشد.

 

وسپه

شرکت در ماه گذشته 6.8 میلیارد تومان سود از فروش بهپاک، غبشهر، اخابر و شپناو ... شناسایی کرده است. و همچنین 37.4 میلیارد تومان سهام شرکتهای پارس، کگل، فخوز، زاگرس، شبندر،پارسان و... را خریداری کرده است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 156 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده است که 474 میلیون تومان آن مربوط به شهریور ماه و سود تیپیکو می باشد.

 

والبر

والبر در ماه گذشته مبلغ 9.7 میلیارد تومان سود از فروش گروه دارویی سبحان، سبحان دارو، دفارا، دبالک و دسانکو شناسایی کرده است. همچنین 13.5 میلیارد تومان سهام دالبر، سبحان دارو و کی بی سی را خریداری کرده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهامی شناسایی نشده است.

 

برکت

شرکت در ماه گذشته خرید و فروشی نداشته و درآمدی شناسایی نکرده است.

 

پترول

بر مبنای این گزارش شرکت در ماه گذشته 1.8 میلیارد تومان سود از فروش شلرد شناسایی کرده و سهمی نخریده و درآمد سود سهامی تا کنون شناسایی نکرده است.

 

وصنعت

شرکت در این ماه 21.6 میلیارد تومان سود از فروش شیران، غگل، شکلر، شخارک، شنفت و... شناسایی کرده و 70 میلیارد تومان اوراق مشارکت، شکلر و ومعادن خریده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون 1.3 میلیارد تومان سود سهام شناسایی کرده که کل آن مربوط به شهریورماه و سود ولساپا، سفارس و تیپیکو می باشد.

 

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش