عنـوان تحلیل : گزارش ماهانه شهریور بخش سوم نمادهای (شبهرن، شسپا،زگلدشت، ارفع، کاوه، شرانل، کپرور)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/07/04


شسپا

بر مبنای این گزارش شرکت در این ماه 276 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته رشد 33 درصدی را نشان میدهد. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 1185 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که مجموع فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته 821 میلیارد تومان بوده است.

c9dcc8fshespa1970704.jpg

مقدار فروش شرکت در این ماه 53.141 تن انواع روانکار و محصولات دیگر بوده در مرداد ماه مقدار فروش 49.621 تن بوده است و مجموع مقدار فروش از ابتدای سال مالی تا کنون 307.755 تن بوده است در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش شرکت 381262 تن بوده است.

219c136shespa2970704.jpg

نرخ فروش انواع روانکار در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته رشد بیش از 11 درصدی داشته است.

8c733f2shespa3970704.jpg

ارفع

بر مبنای این گزارش شرکت در این ماه 158 میلیارد تومان فروش داشته است. فروش شرکت در مرداد ماه 200 میلیارد تومان بوده است و مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 1061 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 521  میلیارد تومان بوده است.

7c10c99arfa1970704.jpg

مقدار فروش شرکت در این ماه 45750 تن شمش فولادی بوده در مرداد ماه مقدار فروش شرکت 62.531 تن بوده است و مجموع فروش از ابتدای سال مالی تا کنون 413922 تن بوده است در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش شرکت377.536 تن بوده است.

3a58b0farfa2970704.jpg

نرخ فروش شمش فولادی در شهریورماه که بصورت داخلی به فروش رفته است نسبت به ماه گذشته رشد 8 درصدی داشته است.

62bd412arfa3970704.jpg

زگلدشت

مبلغ فروش شرکت در این ماه 5.8 میلیارد تومان بوده است که تغییر چندانی نسبت به ماه گذشته نداشته است. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 31.7 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته  مجموع فروش شرکت 24.9 میلیارد تومان بوده است.

8f5ebf6zeg1970704.jpg

مقدار فروش شرکت در این ماه 3080 هزار کیلوگرم شیر و 137 راس گوساله نر بوده است.  که در مجموع طی شش ماه 19312 هزار کیلوگرم شیر و 709 راس گوساله نر فروخته است در مدت مشابه سال گذشته مقدار فروش شرکت در مجموع3157 هزار کیلوگرم شیرو 513 راس گوساله نر بوده است.

c74e695zeg2970704.jpg

نرخ فروش شیر با توجه به افزایش نرخ در ماه گذشته در سطح 1650 باقی مانده است.

aedf89ezeg3970704.jpg

شبهرن

شرکت در این ماه 146 میلیارد تومان فروش داشته فروش شرکت در مرداد 204 میلیارد تومان بوده است. مجموع درآمد شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 922 میلیارد تومان بوده این در حالی است که مجموع فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته 663 میلیارد تومان بوده است.

9a8a60cshebahren1970704.jpg

از لحاظ مقدار فروش شرکت در این ماه 20.562 مترمکعب انواع روانکار و محصولات خود را به فروش رسانده است مقدار فروش شرکت در مرداد ماه 36.858 مترمکعب بوده و مجموع مقدار فروش ازابتدای سال مالی 202.005 مترمکعب بوده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش شرکت 189.040 مترمکعب بوده است.

828c5e2shebahren2970704.jpg

نرخ فروش انواع روانکار به عنوان محصولات اصلی شرکت در این ماه نسبت به ماه گذشته رشد 21 درصدی داشته است.

fa13947shebahren3970704.jpg

کاوه

شرکت در شهریور ماه 254 میلیارد تومان فروش داشته است فروش شرکت در مرداد ماه 313 میلیارد تومان بوده است و مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 1313 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع مبلغ فروش شرکت 695 میلیارد تومان بوده است.

f3680d9kave1970704.jpg

از لحاظ مقداری شرکت 109.384 تن محصولات فولادی خود را به فروش رسانده در ماه گذشته 125.549 تن فروخته بود و مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 617.575 تن بوده است در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت  668.463 تن بوده است.

3ae1a60kave2970704.jpg

نرخ فروش شمش بیلت صادراتی در شهریور ماه بیش از 20 درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته است.

e43ac9ckave3970704.jpg

شرانل

بر مبنای این گزارش شرکت در این ماه 189 میلیارد تومان بالاترین فروش را تا کنون ثبت کند. فروش مرداد ماه 152 میلیارد تومان بوده است و مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 811 میلیارد تومان رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 563 میلیارد تومان بوده است.

b780a1bsheranol970704.jpg

مقدار فروش شرکت در این ماه 53.123 مترمکعب انواع محصولات بوده در مرداد ماه مقدار فروش 49.855 متر مکعب و از ابتدای سال مالی تا کنون مجموع قروش 289.744 متر مکعب بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش شرکت 265.680 مترمکعب بوده است.

6d88619sheranol2970704.jpg

نرخ فروش انواع روانکار در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته رشد قابل توجه 20 درصدی داشته است.

bcf25ccsheranol3970704.jpg

 

کپرور

بر مبنای این گزارش شرکت 18.2 میلیارد تومان فروش داشته است که رشد 15 درصدی را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 60 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 41.4 میلیارد تومان بوده است.

acc9730kep1970704.jpg

مقدار فروش شرکت در این ماه 26.711 تن بوده و در مرداد ماه 27.468 تن و در مجموع طی شش ماه به 93.292 تن رسیده است.در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 83.285 تن بوده است

cc7a1c9kep2970704.jpg

نرخ فروش زغالسنگ کک شو در شهریور ماه با رشد 18 درصدی نسبت به ماه گذشته همراه بوده است.

f394ed4kep3970704.jpg

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش